Gridview Seçili Satırı Text Kutularına Aktarma

Gridview verilerimizi görüntülemek için kullandığımız harika bir nesnedir. Bazen gridviewde bulunan verileri text kutularını aktarıp kulanmak gerekebilir.Hadi gelin bu işlemi yapalım.Öncelikle bir aşağıdaki alanların olduğu bir veritabanı oluşturup gridviewe bağlayalım.Bir webform oluşturalım ve şu şekilde tasarlayalım.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <script src="Scripts/jquery-1.9.0.js"></script>
    <link href="Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <script src="Scripts/bootstrap.js"></script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
            <asp:GridView ID="gridveri" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="id" DataSourceID="SqlDataSource1" CssClass="table bg-danger " GridLines="None" OnSelectedIndexChanged="gridveri_SelectedIndexChanged">
                <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
                <Columns>
                    <asp:BoundField DataField="OkulNo" HeaderText="OkulNo" SortExpression="OkulNo" />
                    <asp:BoundField DataField="Ad" HeaderText="Ad" SortExpression="Ad" HtmlEncode="False" />
                    <asp:BoundField DataField="Soyad" HeaderText="Soyad" SortExpression="Soyad" HtmlEncode="False" />
                    <asp:ButtonField CommandName="Select" Text="Seç" />
                </Columns>
            </asp:GridView>
        <br />
        <br />
        <table>
            <tr>
                <td>Okul No</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Ad</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Soyad</td>
                <td>
                    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT * FROM [bilgitablo]"></asp:SqlDataSource>
    </form>
</body>
</html>

HtmlEncode="False" verileri textboxa aktarırken türkçe karakter problemi yaşamamnız içindir.Şimdi code bölümüne geçip gridviewin gridveri_SelectedIndexChanged olayına şu kodu yazınız.

 protected void gridveri_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        int secilen = gridveri.SelectedIndex;
        GridViewRow row = gridveri.Rows[secilen];
        TextBox1.Text = row.Cells[0].Text;
        TextBox2.Text = row.Cells[1].Text;
        TextBox3.Text = row.Cells[2].Text;
        
    }


Evet bu kadar projeyi çalıştırıp gridde Seç ifadelerinden herhangibirine tıklayın ve sonuç.


Etiketler
Gridview Select Textbox
Mesaj Yaz