C# İle Backup ve Restore İşlemi (Entity Framework)

C# uygulamalarında veritabanı da kullanıyorsanız mutlaka yapmamız gereken işlem backup ve restore işlemleridir. Entity Framework ve local db kullanılarak yaptığım işlem resimdeki gibi arkadaşlar. 

BACKUP -Yedekleme işlemi için 

  public static void Backup()
    {
      SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();
      save.OverwritePrompt = false;
      save.CreatePrompt = true;
      save.Filter = "Veri dosyası|0.bak";
      save.FileName = DateTime.Now.ToShortDateString() + "_BarkodluSatisProgrami";
      if (save.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {        
        try
        {
          Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
          if (File.Exists(save.FileName))
          {
            File.Delete(save.FileName);
          }
          var dbPath = save.FileName;
          string dbyol = Application.StartupPath + @"\veritabani.mdf";

          using (var db = new vggEntities())
          {
            var cmd = String.Format("BACKUP DATABASE [" + dbyol + "] TO DISK='{1}' WITH FORMAT, MEDIANAME='DbBackups', MEDIADESCRIPTION='Media set for {0} database';"
              , dbyol, dbPath);
            db.Database.ExecuteSqlCommand(TransactionalBehavior.DoNotEnsureTransaction, cmd);
          }
          Cursor.Current = Cursors.Default;
          MessageBox.Show("Yedekleme yapılmıştır");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.ToString());
        }
      }
    }

Backup işlemi yaparken eğer aynı isimde bir yedek varsa onun üzerine ekleyecektir, mevcudun kapasitesi katlanarak büyüyecektir. Onun için o isimde yedek alınmışsa önce siliyorum sonra son yedeği almış oluyorum.  

RESTORE - Yedeği Yükleme için

string strSql= @"data source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;attachdbfilename=|DataDirectory|\veritabani.mdf;integrated security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework";
        Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
        string yedekyolu = tDosya.Text;
        Application.DoEvents();
        string str = Application.StartupPath + "\\veritabani.mdf";
        using (SqlConnection connection = new SqlConnection(strSql))
        {
          connection.Open();
          //SqlCommand isle = new SqlCommand(@"USE MASTER RESTORE DATABASE[vggt] FROM DISK = N'" + yedekyolu + "' WITH CHECKSUM, RECOVERY, REPLACE, STATS = 10", connection);
          SqlCommand isle = new SqlCommand(@"USE master; IF EXISTS(SELECT * FROM sys.databases where name = 'vggt') DROP DATABASE[" + str + "]; RESTORE DATABASE[" + str + "] FROM DISK = N'" + tDosya.Text + "'", connection);
          isle.ExecuteNonQuery();
          connection.Close();
        }

Restore işlemi yaparken veritabanı bağlantılarının olmamasına dikkat ediniz. Etiketler
Backup Restore Entity
Mesaj Yaz